integritetspolicy

Personlig integritet

Här beskriver vi hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har i detta avseende. Dina personuppgifter är alltid skyddade hos oss. Vi värnar om den personliga integriteten. Vi prioriterar skyddet av all information du anförtror oss och följer de lagar och regler som finns för att skydda din integritet, såsom tystnadsplikt och sekretess inom teamet. De uppgifter som vi använder är namn, personnummer, adress, telefonnummer och mailadress. Vår auktoriserade vårdpersonal omfattas av licenslagen och det är därför obligatoriskt för oss att samla in, behandla och lagra vissa personuppgifter i samband med din behandling.

Lagringsskyldighet

Vi har genomfört tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda din information och säkerställa dina rättigheter. Vi lagrar dina personuppgifter så länge som är nödvändigt för att uppfylla syftet med din behandling. Informationen som krävs för att uppfylla journalföringsplikten sparas i minst 10 år efter den sista registreringen i journalen. Dessutom måste viss information såsom fakturor sparas i enlighet med gällande redovisningsregler 7 år.

Mottagare av dina personuppgifter

I speciella fall är vi skyldiga att skicka dina personuppgifter, till exempel vid kontroll från hälsovårdsmyndigheten eller ditt försäkringsbolag, och om så är fallet följer vi deras instruktioner. Din information kan i vissa fall, såsom provtagning och analys, komma att överföras till samarbetspartners eller leverantörer även utanför EU, t.ex. USA. Vi garanterar att sådan överföring endast sker i enlighet med gällande lagstiftning och att en tillräcklig skyddsnivå av informationen upprättas hos mottagaren. Här använder vi oss av anonymitet om möjligt.

Dina rättigheter

Du har alltid rätt enligt dataskyddsförordningen att begära insyn i dina personuppgifter hos oss samt ta bort eller begränsa användningen av informationen. Du har också rätt att invända mot behandling av din uppgifter. Kommer du med en sådan invändning får uppgifterna inte längre behandlas för de konkreta ändamålen. Du har också rätt att få dina uppgifter levererade i en strukturerad form eller för informationen överförd till tredje part. Har felaktiga uppgifter registrerats om dig, ska uppgifterna korrigeras/raderas om du önskar det. Du har alltid rätt att hävda att tystnadsplikten i vissa ärenden ska stanna vid en enskild vårdpersonal. 

Behandlar vi dina personuppgifter utifrån ett godkännande, t.ex. samtycke till direkt marknadsföring, har du rätt att åretkalla ditt samtycke. Detta påverkar inte hur vi har hanterat din personuppgifter innan du återkallar ditt samtycke. Vid behov kan klagomål lämnas till Datainspektionen. 

Fakturor

Vi hanterar fakturor via tredje part som följer GDPR-reglementet. Fakturor innehåller inte känsliga personuppgifter utöver namn, adress samt specifikation av köpt tjänst/vara.

För mer information

Du är välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter och om dina rättigheter för dessa.