FUNKTIONS- OCH KLOSTERMEDICIN

Funktionsmedicinen talar om att vi måste söka orsakerna till ohälsa genom att se till hela människan och inte bara se till åtskilda organsystem med symptom. Kloster Medicinen befruktar denna helhetssyn genom att vidga den, ge redskap som omfattar hela Guds skapelse, från hela människan, genom naturen och ut i kosmos. 

FUNKTIONSMEDICIN

Sju system

Funktionsmedicin är utvecklat i USA vid IFM, institute for functional medicine. Den bygger på vetenskaplig grund och utvecklar en djup förståelse för olika processer i kroppen samt genetik, nutrition och systembiologi. Sammantaget ger det en komplex och bred förståelse för symtomen hos den enskilda patienten, hur din genetik, uppväxt och tidigare livshändelser har föregått dina symtom och som lett till utvecklandet av sjukdom.

Kroppen har ett komplext nätverk som interagerar genom sju grundläggande system. Dessa system kommunicerar både inom kroppen och med omgivningen i form av miljö och socialt sammanhang.

 • Matsmältning och Näringsupptag 
 • Energi 
 • Immunförsvar 
 • Nerv-, kärl- och lymfsystem 
 • Detox – hur du hanterar ämnen från din metabolism och gifter från miljön
 • Hormoner 
 • Muskuloskeletalt och Bindväv

SÅ HÄR HJÄLPER VI HELA DIG

UTREDNING HOS OSS

Funktionsmedicinsk utredning hos oss på St Rafaelsgården inleds med ett webb-baserat omfattande frågeformulär, en sk Matrix.. Där kartläggs samtliga av dessa sju system, för att få en så bred bild som möjligt. Detta följs upp med provtagning inom skolmedicin, kompletterat med funktionsmedicinska analyser och klinisk undersökning på mottagningen.  Vår målsättning är att utredningen ska ge tillräcklig information för en så realistisk bild som möjligt av orsakerna till dina nuvarande symtom och sjukdom. 

BRED PROVTAGNING

Den enskilda informationen av endast ett prov eller ett test ger sällan tillräckligt för att ställa en diagnos, utom i undantagsfall. Det ger än mer sällan svaret till orsakerna till symtomen och diagnoserna som funktionsmedicinen letar efter. 

Oftast behövs ett systembiologiskt synsätt, där den enskilda informationen ses i sitt sammanhang och i kombination med andra tester. För att nå en förståelse av orsakerna behövs ibland omfattande provtagning, inklusive t.ex. genetiska analyser, medan det i andra fall räcker med betydligt mindre. Först då blir det ett mer eller mindre komplett pussel av de enskilda bitarna och bilden klarnar. 

Provtagning och tester görs privat av patienten och vi ger förslag på möjlig utredningsgång och individanpassar utifrån vad vår och tidigare utredningar / provtagningar har visat liksom dina personliga önskemål.

BEHANDLINGSPLAN

Behandlingsplanen utgår från den samlade bilden och dina förutsättningar där du är central i vårt team.  Du får rådgivning, stöttning och tekniker för att kunna förändra det du behöver. Vi utgår från fem värdefulla pelare för att du skall bli hel och frisk:

 • Kost
 • Sömn
 • Avslappning
 • Rörelse
 • Gemenskap

 

Centralt i alla dessa är rytmen i livet. Balansen mellan Äta och Fasta; Sömn och Vakenhet; Rörelse och Vila; Aktivitet och Avslappning; Ensamhet och Gemenskap. Vi har ett flertal inbyggda klockor, våra sk cirkadianska rytmer i organ och kroppen som ger stabilitet och hälsa, om vi kan följa rytmen inom dessa fem pelare.

Ytterligare stöd i form av läkemedel, örter och näringstillskott är nödvändigt i början av behandlingen och kan efterhand ofta sättas ut. Ibland behövs långtidsbehandling beroende på kronisk sjukdom och biokemisk individualitet.

VÅRA RESURSER

LÄKARE

Den funktionsmedicinska utredningen håller Dr Torbjörn Collinder i. I utredningen är du och din historia i centrum och därför ges du mycket tid att på olika sätt berätta om dig själv och vad som har påverkat dig under ditt liv.   Läkaren lägger även tid på noggrann genomgång både före och efter dina besök, för att möta upp dig och dina behov på bästa sätt. När hela bilden börjar klarna, genom matrixen, samtalen och  provsvaren får du en gedigen genomgång och förklaringar på vad som kan ha orsakat vad och också vad som behövs för att du skall återfå hälsan. Du får en hel bild av  din situation, med många Aha upplevelser. 

OSTEOPAT

Vår Osteopat Linda Gerhardt ser till kroppens rörelsefunktion, som ger en ökad fysiologiskt kapacitet såsom i andning, cirkulation och utrensning, för att ge den självläkande processen kraft. Målet är att du i din rörelse och hållning ska känna en frihet. Långvarig smärta stressar och belastar kroppen som i förlängningen sänker hälsans nivå och ökar risk för sjukdom. En osteopatisk behandling kan utgöra ett utmärkt komplement både under den funktionsmedicinska utredningen såväl som senare under behandling och återhämtningsfas

HÄLSOPEDAGOG

Utifrån både funktions- och klostermedicinskt synsätt samtalar vår Hälsopedagog Maria Collinder om vikten av en hälsosam livsstil och vad  det betyder för just dig och dina förutsättningar?  Samtalet bygger på funktionsmedicinens fem pelare och klostermedicinens fyra pelare. Det kan handla om kost/näring, stresshantering, andningens betydelse för hälsan, relationer och kommunikation eller vad ett liv med ökad andlig medvetenhet kan innebära. Här får du råd och inspiration och övningar att arbeta med hemma i såväl förebyggande, behandlande som i rehabiliteringssyfte, beroende på dina behov. 

FLOATING

På kliniken finns en floatingtank som är möjlig att boka som enda aktivitet hos oss, eller så kommer du via andra behandlingar och utredningar att vid behov rekommenderas Floating. Floating är ett fantastiskt redskap för djup avslappning och för återhämtning. Vi kallar den för ett funktionsmedicinskt redskap, då den passar mycket bra  in i våra  funktionsmedicinska behandlingar.

CHRISTIAN HEALING TOUCH-Terapeut

Vår CHealing Touch terapeut Maria Collinder vidrör kroppen & själen i en enhet. Vanligare än vi tror har ohälsa, fysiska åkommor och sjukdomar underliggande orsaker i form av själsliga, känslomässiga obalanser eller trauman. Det behöver inte vara stora och allvarliga händelser för att obearbetade minnen eller känslor skall ligga och bidra till ett konstant stresspåslag i kroppen.

CHealing Touch Terapi hjälper dig att genom både samtal, andningsmedvetenhet och djup avslappning vitalisera  kroppens eget självläkande system och på ett behagligt och vilsamt sätt komma till dig själv. 

CHealing Touch bryggar över både funktions- och klostermedinen, men har sina rötter i den senare. Healing Touch kan i vissa fall utgöra ett fint komplement såväl i den funktionsmedicinska behandlingen, som till en osteopatisk behandling.  Den står också för sig själv och är möjlig att göra som enda terapin. Allt beroende på vem du är och dina behov. 

VÅR PLATS

Vi vet att rätt miljöer är en mycket viktig del i den läkande processen. Därför har vi på St Rafaelsgården i snart tjugo år, på olika sätt arbetat för att skapa just en plats för läkande och helande. Hos oss omsluts du av stillhet, vacker natur och trädgård, en genomtänkt arkitektur och färgsättning, som kan bidra till att upptäcka nya sidor av dig själv, ge inspiration till förändringar och samtidigt erbjuda dig vila och avkoppling. Här kan du vistas i lugn och ro både före och efter behandlingar och samtal. Det är möjligt att stanna en hel dag hos oss och bara njuta av lugnet och vilan. För den som önskar så erbjuder vi också boende i vackra miljöer och med strålande havsutsikt.

KLOSTERMEDICIN

ST HILDEGARD av BINGEN

Klostermedicinen har tagit sig sitt mest värdefulla uttryck genom medeltidshelgonet och kyrkoläraren St Hildegard av Bingen. Allt vad hon förmedlar kommer från visioner som hon mottog direkt från Gud. Hon praktiserade sedan detta under sin livstid och lägger grunden till en ny och särskild syn på helande och läkande, som visar på ett storartat sätt, hur allt skapat interagerar med varandra i ett mikro- och makrokosmos. Hildegards visioner, texter, musik och målningar utgör en värdefull inspirationskälla för oss på st Rafaelsgården.

KLOSTERMEDICINENS GRUNDPELARE

Klostermedicinen säger, att för att helande skall komma till stånd så måste fyra centrala områden beröras; det fysiska, det själsliga, det kosmiska och det gudomliga. Dessa kan beskrivas som klostermedicinens fyra grundpelare. Det betyder att den både praktiseras och verkar medicinskt i flera dimensioner. Det kraftfullaste helandet sker när alla fyra områden får verka samtidigt, även om det i olika delar av helandeprocessen är mer betoning på det ena eller det andra området. 

De flesta är mest bekanta med det  FYSISKA området och naturens läkande kraft i nutrition, örter, omslag och kurer och genom det få del av livskraften som strömmar genom allt och som både Hildegard och ännu ett helgon, kyrkolärare, Gregorius den store,  beskrev om som Viriditas.

Många är bekanta med vikten av att uppleva att man är på rätt plats, med rätt uppgifter, att uppleva sig som ett med sitt verk och i förlängningen med samhället, naturen och Gud. Det är det GUDOMLIGA området   Din väg för att finna din plats, och din uppgift är alltså helande i sig. Detta gör Klostermedicinen helt unik i sitt slag, för målet är inte att i sig bli frisk från krämpor, målet är att du skall finna din plats, och det hör intimt samman med ditt mående, i en rymlig helhet.

Det SJÄLSLIGA området handlar om våra  Dygder och Laster. Hildegard av Bingen beskriver dem i trettiofem motsatspar, där Lasterna skapar ohälsa och sjukdom, men är förändringsbara till att bli en Dygd och leder då till läkande och helande. Hildegard har bidragit med noggranna anvisningar för stöd till ett sådan förändring. 

Och en viktig grund för förändring, säger Hildegard,  är att i varje ögonblick av vårt liv har människan möjlighet till att göra, och måste därför bestämma sig för, det onda eller det goda. 

Det KOSMISKA området av klostermedicinen är det som vi står längst från idag och som är svårast att förstå. Detta innefattar de fyra elementen; jord, eld, luft och vatten samt mikro- och makrokosmos.

KOSMISKA SFÄRERNA OCH MÄNNISKAN 

Varje människa är unikt skapad med en specifik uppgift, men vi är för den skull inte separerade från varandra och från allt annat skapat. Tvärtom är vi integrerade i den stora helheten, som är beroende av alla sina skapade varelser för att fungera fullt ut.  Hildegard själv skriver i sin sista bok Liber Divinorum Operum (LDO år 1173); “Det går en väg från människohjärtat till världsalltets element” –  “och människan åstadkommer utåt det som hon bestämmer inom sig”

Helheten är Kristus själv, den stora kroppen, och alla människor delarna. Att bli hel som människa är att hitta  sin plats i den stora helheten, att bli ett med Gud utifrån sin unika plats i skapelsen. Vi tillsammans utgör avbilden av Kristus och Gud. Hildegards målning till vänster (LDO 1:2) visar hur människan och hela skapelsen både är förbunden och hur den står i ett ömsesidigt beroende. 

I Hildegards bild står människan själv, med hela sin varelse utsträckt i centrum av kosmos, som en mittpunkt. Alla våra förmågor, tankar, känslor, gärningar, matvanor, miljöval, allt skapar en resonans i naturen och hos oss själva och i våra medmänniskor. Det gör att vi, med dem vi är, i litet som stort kan påverka hela universum, och tvärtom.

Hildegard går ännu längre än så, hon säger att alla substanser som återfinns på jorden och i kosmos, finns också i människan. Människan har något av allt skapat i sig.

VIRIDITAS

St Hildegard av Bingen, helgon och kyrkolärare  och St Gregorius den store, Påve, helgon och kyrkolärare har båda benämnt klostermedicinens mest vitala och läkande kraft som Viriditas. De beskriver den som livskraften som genomströmmar allt och som utgår från Gud. Viriditas är föreningen av klostermedicinens fyra  pelare. Den är Guds gåva till oss. 

Genom skapelsen, med växter, stenar, jord, vatten, luft och ljus får vi del av vår Skapares läkande kraft, genom Viriditas. Den är med oss i naturunderstödd rehabilitering och Gröna rehab, i våra läkeväxter, i Hildegards medicinska ädelstenar, i läkande bad, i vindarna som blåser och solens ljus och värme. Den finns också i goda gärningar och i kärleksfulla handlingar.

Viriditas tar sig många uttryck i naturen och i oss människor.  Exempelvis säger Hildegard att de gröna i naturen är ett kraftfullt uttryck för Viriditas, men även det gula och röda på hösten. Det betyder att Viriditas har både liv i sig men också något av död och det ser vi det yttersta tecknet på i Eukaristin, som enligt både st Gregorius och st Hildegard är ett fullkomnat Viriditas på jorden. Alltså Kristi kropp och blod som är utgjutet till läkedom för oss människor, i och med hans död och uppståndelse.

VIRIDITAS och BIBELN

St Gregorius beskriver Viriditas  som den grönska Gud skapar i skapelseberättelsen i 1 Mos 1:11 ” Gud sade: Jorden skall ge grönska: fröbärande örter och olika arter av fruktträd med frö i sin frukt skall växa på jorden”.

Vi levde genom Guds omsorg och den Viriditas Han gav oss. Genom syndafallet avskiljdes vi från denna närhet och från Viriditas. 1 Mos 3.17 ” förbannad skall marken vara för din skull. Med möda skall du hämta din näring från den så länge du lever ”. Naturen kunde inte längre ge oss allt vi behövde, som den gjorde i Edens lustgård.

Från detta tillstånd av inre förtorkning så skänker oss Gud återigen Viriditas genom Kristus och hans försonande av våra synder på korset. Kristus gör återigen världen full av grönska och planterar kyrkan som den vingård som ger fröbärande frukt. Eukaristin i mässan är alltså det absolut yttersta uttrycket av denna livgivande gåva från Gud, enligt både st Hildegard och st Gregorius. 

DU ÄR EN BÖN

I Klostermedicinen finns en stor respekt och ovärderlig kunskap om naturen. Genom den lyser samtidigt en stor kärlek för det specifikt mänskliga och den mänskliga vardagen. Klostermedicinen säger;  att genomföra  sin vardag är inget man gör först, och därefter ber, utan att äta är en bön, att laga maten är en bön, att skörda är en bön och att sova är en bön. Att existera är en bön, för Gud har velat just dig, av en alldeles speciell anledning. 

Däremot ersätter inte vardagens bön den bön som man samlar sig för i stillhet med Gud i ex meditation och kontemplation eller deltagande i den heliga mässan. Allt har sin tid och sin plats i Guds skapelse, och det ena befruktar det andra. St Hildegard av Bingens medicin är en ljuvlig kombination av praktisk, jordnära vardag och djup andlig mystik. Hon visste att dessa två, förverkligade fullt ut, ligger alldeles nära varandra.

Din väg för att finna din plats, och din uppgift och när du funnit din plats, är en också en bön. Detta gör Klostermedicinen helt unik i sitt slag, för målet är inte att i sig bli frisk från krämpor, målet är att du skall finna din plats, och det hör intimt samman med ditt mående, i en rymlig helhet.